PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
CASHBACK 2019

platná pro:

Whirlpool Volně stojící a vestavné spotřebiče 2019

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akciové nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
 3. Termín konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 15. 4. 2019 do 31.5.2019 (dále jen „doba konání prodejní akce“) u akce Cashback 2000 Kč (dále akce A), v termínu od 1.5.2019 - 30.6.2019 u akce Cashback myčky (dále akce B).
 4. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 5. Produkty zařazené do prodejní akce
  Zákazník, který u vybraných obchodních partnerů zakoupí vybrané modely spotřebičů značky Whirlpool, může následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 2.000,- Kč.
  Akce se vztahuje pouze na vybrané modely a vybrané obchodní partnery pořadatele prodejní akce.

  A. Vybrané modely zařazené do akce Cashback 2.000,- Kčzakoupené v internetových obchodech obchodních partnerů pořadatele prodejní akce dle seznamu níže:
  Kategorie praní a sušení:
  FSCR 70415, FSCR 80423, FSCR 90423, FSCR 10432, FSCR 12440, FRR12451, TDLR 60230, TDLR 65230, TDLR 65231, TDLR 70230

  Seznam internetových obchodů:
  alza.cz, mall.cz, datart.cz, euronics.cz, kasa.cz, onlineshop.cz, dvorsky.cz, elektrovostal.cz, teshop.cz, vede.cz, spotrebice-whirlpool.cz, electroworld.cz

  Nárok na výplatu uvedených částek vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupí-li účastník prodejní akce, nárok na výplatu nevzniká a případně zaslané finanční prostředky je účastník prodejní akce povinen pořadateli vrátit.

  B. Vybrané modely zařazené do akce Cashback myčky 1.000,- Kč zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.
  Myčky:
  WFO 3T223 6P X, WFC 3C26 P, WSFO 3T125 6PC X, WSFO 3O23 PF X, WSFO 3O23 PF, WIC 3C23 PEF, WKIO 3T123 6P, WIO 3T321 P, WIO 3T121 P, WSIO 3T125 6PE X, WSBO 3O23 PF X

  B. Vybrané modely zařazené do akce Cashback myčky 2.000,- Kč zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.
  Myčky:
  WFF4O33DLTGX@, WKFO 3O32 P X, WFO 3O32 P, WFO 3P23 PL X, WFO 3T222 PG X, WFC 3C22 P X, WBO 3033 DL X, WIO 3T133 DEL, WIP4O32PGE, WCIO 3O32 PE, WIO 3T223 PFG E, WBO 3T323 6P X, WIC 3C24 PS F E, WSIP 4O23 PFE

 6. Podmínky účasti v prodejní akci
  5.1. Podmínkou účasti v prodejní akci je nákup alespoň jednoho modelu z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 4. A) přes vybrané partnery uvedené v bodě 4. A).
  5.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce od 15.4.2019 do 31.5.2019 (včetně).
  5.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní účet uvedený v registraci, avšak nikoliv dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 z.č. 89/2012 Sb., jak shora. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.
  5.5. V registračním formuláři musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro poukázání peněžních prostředků, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.
  5.6. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu, ztrácí klient na vrácení příslušné částky nárok.

  Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

  Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli bezplatně odvolat v sídle pořadatele.

  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Whirlpool neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

 7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.
 8. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.

Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.

PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
CASHBACK 2019

platná pro:

Whirlpool chladničky 2019

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akciové nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
 3. Termín konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 1.7. 2019 do 31.8.2019 (dále jen „doba konání prodejní akce“).
 4. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 5. Produkty zařazené do prodejní akce
  Zákazník, který u vybraných obchodních partnerů zakoupí vybrané modely spotřebičů značky Whirlpool, může následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě až do 2.500,- Kč.
  Akce se vztahuje pouze na vybrané modely a vybrané obchodní partnery pořadatele prodejní akce.

  Vybrané modely zařazené do akce Cashback chladničky zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.
  Chladničky:

  ModelHodnota cashback
  W7 821O K1 500 Kč
  W7 831A W H1 500 Kč
  W7 831A OX1 000 Kč
  W7 831T MX1 000 Kč
  W7 831T OX H       1 000 Kč
  W7 931T OX H1 000 Kč
  W9 821D OX H1 000 Kč
  W9 931D IX1 500 Kč
  W9 931D KS1 500 Kč
  W9 931D B H1 500 Kč
  WQ9 E1L2 000 Kč
  WQ9 B2L2 500 Kč
  W4D7 AAA X C1 500 Kč
  W4D7 AAA B C1 500 Kč

  Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Podmínky účasti v prodejní akci
  6.1. Nákup jednoho modelu z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 5, přes vybrané partnery uvedené v bodě 5.
  6.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  6.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  6.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.
  6.5. V registračním formuláři musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro poukázání peněžních prostředků, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.
  6.6. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

  Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

  Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli bezplatně odvolat v sídle pořadatele.

  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Whirlpool neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

 7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.
 8. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.

Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.