PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
CASHBACK 2019

platná pro:

Whirlpool sušičky a sety 2019

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akciové nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
 3. Termín konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 1.10. 2019 do 31.12.2019 (dále jen „doba konání prodejní akce“)
 4. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 5. Základní charakteristika prodejní akce
  Zákazník, který u obchodních partnerů na území České republiky zakoupí vybrané modely spotřebičů značky Whirlpool, může následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě až do 3.000,- Kč.
 6. Produkty zařazené do prodejní akce
  6.1. Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce.
  6.2. Vybrané modely zařazené do akce Cashback sušičky a sety zakoupené u obchodních partnerů společnosti Whirlpool v České republice.

  ModelAkce
  FT M11 72B EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M11 8X3 EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M11 82B EE   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M22 8X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M22 8X3B EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M22 9X2B EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
  FT M22 9X2S EU   =   Sušička FreshCare+ 750,-Kč
     
  ST U 82 EU   =   Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
  ST U 83X EU   =   Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
  ST U 83E EU   =   Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
  ST U 92X EU   =   Sušička Supreme Care 1.250,-Kč
  ST U 92E EU   =   Sušička Supreme Care 1.250,-Kč

  ModelAkce
  FWL61083B CS   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWF71253W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWF71483W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG71284W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG71484W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWF71483B CS   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWF71483B EE   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG71283BV EE   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG71284WCV CS   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG81284W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG81296WS EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWD81284WC EE   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG81496B CS   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG81484BV EE   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG81484BV CS   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWG91484W EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWD91496WS EU   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
  FWD91496BV EE   =   Set se sušičkou FreshCare+ 1.500,-Kč
     
  FSCR 70415   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
  FSCR 80415   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
  FSCR 80423   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
  FSCR 90423   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
  FSCR 10432   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč
  FSCR 12440   =   Set se sušičkou Supreme Care 3.000,-Kč

  6.3. Nárok na zaslání peněz vzniká pouze tehdy, jestliže účastník prodejní akce nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupí-li účastník prodejní akce, nárok na vrácení finančních prostředků v rámci prodejní akce nevzniká a případně zaslané peníze je účastník prodejní akce povinen pořadateli vrátit.
 7. Podmínky účasti v prodejní akci
  7.1. Nákup jednoho modelu nebo setu modelů z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 6, přes partnery uvedené v bodě 6.
  7.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  7.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  7.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční částka bude připsána na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.
  7.5. V registračním formuláři musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro poukázání peněžních prostředků, obchodní firma prodejce, datum zakoupení spotřebiče/-ů, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.
  7.6. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí účastník prodejní akce na příslušnou finanční částku nárok.
  7.7. Účast v této prodejní akci není možné kombinovat s účastní v jiné promo akci nebo obdobné akci pořadatele týkající se stejného produktu (např. Prodloužená záruka 5 let na celý spotřebič). Výrobní číslo spotřebiče může být registrováno jenom na jednu akci pořadatele. V případě druhé a další registrace bude účast automaticky zamítnuta.
  7.8. Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.
  7.9. Odesláním registračního formuláře každý účastník prodejní akce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na e-mailovou adresu zadanou účastníkem prodejní akce ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli zdarma odvolat v sídle pořadatele.
  7.10. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  7.11. Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nebude přiložena požadovaná příloha, registrace nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účastník prodejní akce účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  7.12. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.
 8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.
 9. Závěrečná ustanovení
  9.1. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.
  9.2. Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno .

PRAVIDLA PROMO AKCE WHIRLPOOL
CASHBACK 2019

platná pro:

Whirlpool chladničky 2019

Účelem tohoto dokumentu jsou přesná pravidla akciové nabídky Whirlpool Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce
  Pořadatelem prodejní akce je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411, DIČ: CZ49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20460 (dále jen „pořadatel“).
 2. Místo konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
 3. Termín konání prodejní akce
  Prodejní akce probíhá v termínu od 1.10. 2019 do 15.11.2019 (dále jen „doba konání prodejní akce“)
 4. Účastník prodejní akce
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).
 5. Produkty zařazené do prodejní akce
  Zákazník, který zakoupí vybrané modely spotřebičů značky Whirlpool v síti Datart CZ, Euronics, na webu datart.cz, euronics.cz, kasa.cz, může následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě až do 2.500,- Kč.
  Akce se vztahuje pouze na vybrané modely pořadatele prodejní akce.

  ModelHodnota cashback
  W7 821O K   =   1 500 Kč
  W7 831A W H   =   1 500 Kč
  W7 831A OX   =   1 500 Kč
  W7 831T OX H   =   1 500 Kč
  W7 831T MX   =   1 500 Kč
  W7 931T OX H   =   1 500 Kč
  W9 821D OX H   =   1 500 Kč
  W9 931D IX   =   1 500 Kč
  W9 931D KS   =   1 500 Kč
  W9 931D B H   =   1 500 Kč
  W4D7 AAA X C   =   1 500 Kč
  W4D7 AAA B C   =   1 500 Kč
  W84BE 72 X   =   2 000 Kč
  WQ9 E1L   =   2 000 Kč
  WQ9 B2L   =   2 500 Kč

  Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Podmínky účasti v prodejní akci
  6.1. Nákup jednoho modelu z vybraných spotřebičů podle seznamu v bodě 5, přes vybrané partnery uvedené v bodě 5.
  6.2. Nákup se uskuteční v době trvání prodejní akce.
  6.3. Kompletní a řádné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback do 14 dnů od uskutečnění nákupu.
  6.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslána příslušná částka na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.
  6.5. V registračním formuláři musí být uveden: jméno, příjmení, email a adresa koncového zákazníka, číslo bankovního účtu pro poukázání peněžních prostředků, jméno prodejce, datum zakoupení spotřebiče, údaje o spotřebiči (typ spotřebiče, modelové označení, modelové číslo - 12NC, výrobní číslo), kopie nákupního dokladu.
  6.6. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

  Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

  Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli bezplatně odvolat v sídle pořadatele.

  V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Whirlpool neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
  Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na vrácení peněz. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).
  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

 7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.
 8. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.whirlpool.cz/promo-akce/cashback. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro vrácení peněz v prodejní akci.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.

Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.